Traffic

Category: Fast Roll Up Door

26 August 2019

View 688 View

 

 

Traffic [ Fast Fold Up door ]


     ประตูพับขึ้นอย่างไวสำหรับช่องประตูโรงงานทั่วไปจนถึงประตู ขนาดใหญ่ที่มีความกว้างได้ถึง 11 ม. และความสูงของบานประตูถึง 8 ม. เหมาะสำหรับประตูโรงงานที่ต้องการช่องเปิดที่กว้าง ขนถ่ายสินค้ากับรถขนส่งขนาดใหญ่ ความไวในการเปิด 0.7 ม. - 1.0 ม. /วินาที

Engine by shopup.com